ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η εταιρεία Triantafyllou-home έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.triantafyllou-home.gr . H χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται στους χρήστες δωρεάν, για προσωπική τους χρήση και διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, χωρίς εξαιρέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να σταματήσει τη χρήση της. Η Triantafyllou-home έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως και για λόγους συμμόρφωσης με τρέχουσες και νέες νομοθετικές διατάξεις. Όλες οι αλλαγές που γίνονται θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο ο χρήστης να ενημερώνεται τακτικά για τους όρους χρήσης κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα, ενώ οποιαδήποτε χρήση αυτής συνεπάγεται την αποδοχή οποιονδήποτε τροποποιήσεων. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης τότε υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Triantafyllou-home των εκ των παρόντων όρων της δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας και λοιπό περιεχόμενό της, παρέχεται προς τους χρήστες «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των επισκεπτών και χωρίς καμία εγγύηση, οι δε χρήστες δέχονται πως το χρησιμοποιούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι συμβουλές που δίνονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, δε δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες και φυσικά δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελούν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί χρήστης της ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που συνάδει με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, καταλόγων προϊόντων, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) ανήκουν στην Triantafyllou-home , η οποία κατέχει νομίμως την άδεια χρήσης των παραπάνω, αποτελώντας προστατευμένα περιουσιακά στοιχεία αυτής και των τυχόν δικαιούχων αντίστοιχα, σύμφωνα με την ισχύουσα Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και την οικεία νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται, ενώ η χρήση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άδεια χρήσης αυτών.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.triantafyllou-home.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Triantafyllou-home για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει προσβολή, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει κάθε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, σκόπιμα ή άσκοπα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε μέσο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.